หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่องหรือบทความ
 ค้นหา
 หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจ
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ May 2011

 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

เอกลักษณ์ อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์โรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลครูและบุคลากร
ข้อมูลครูตามกลุ่มสาระฯ
แผนที่โรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
 รูปบุคลากร
 ฝ่ายบริหาร  
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มนักการภารโรง
เครือข่ายผู้ปกครอง

ผลการประเมิน
มาตรฐานโรงเรียน
จาก สมศ.

รอบที่ 1  ปี 2546
รอบที่ 2  ปี 2549
รอบที่ 3  ปี 2554
ช่องทางติดต่อโรงเรียนผ่านทาง
    facebook เพื่อความรวดเร็ว
ในการเผยแพร่ภาพกิจกรรมต่างๆ
 
 
 
 
 


ขณะนี้มี 47 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

อืม... ไม่เลวนะ
เยี่ยม
สุดยอด
ใช้ได้!ผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 1958
คำแนะนำ: 0

เข้าระบบ

ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง

โครงการห้องเรียนพิเศษ

ห้องเรียนพิเศษ MEP
ห้องเรียนพิเศษ Gifted

หน่วยงาน MOU กับ สปร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฉบับที่ 9

                                                                                                            31 มีนาคม – 6 เมษายน 2557

รอบรั้ว สปร.กับ ผอ.พงษ์วิวัฒน์

 

            ในช่วงสัปดาห์ที่แล้วมีการประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 สำหรับนักเรียนทั่วไป  ขอชื่นชมกระบวนการสอบคัดเลือกของโรงเรียนสายปัญญารังสิตที่มีขั้นตอนที่โปร่งใส ยุติธรรม  ตรวจสอบได้  เช่น การออกข้อสอบคัดเลือกได้แต่งตั้งคณะกรรมการ และออกข้อสอบคัดเลือกพร้อมคัดข้อสอบ พิมพ์ สำเนา เก็บอย่างปลอดภัย โดยมีเป้าหมายในการคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณภาพเข้ามาเรียนในสายปัญญารังสิต  ซึ่งในปีนี้มีสัดส่วนในการสอบคัดเลือก ดังนี้  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 จะมีนักเรียนภายในเขตพื้นที่ 120 คน นอกเขต 120 คน ทั้งหมด 6 ห้องเรียน 240 คน นอกจากนี้มีส่วนของความสามารถพิเศษและเงื่อนไขพิเศษ 30 คน รวมรับนักเรียนม.1ทั้งหมด 270 คน  และนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกถือได้ว่า มีความสามารถสูง จึงสามารถทายอนาคตของโรงเรียนได้ว่า จะต้องเป็นโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์สูง O-NET สูงกว่าระดับชาติ  ทางโรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนซึ่งจะมีหน้าที่ทุกอย่างในการรับนักเรียน ตั้งแต่ การจัดทำประกาศรับนักเรียน  การพิจารณาเห็นชอบนักเรียนความสามารถพิเศษและเงื่อนไขพิเศษ  ซึ่งการพิจารณานักเรียนเงื่อนไขพิเศษก็จะดูคะแนนสอบด้วย เพื่อจะได้พัฒนาคุณภาพวิชาการได้ง่ายขึ้น  ส่วนนักเรียนระดับม.4 นั้น  ทางโรงเรียนได้คัดเลือกเป็นแผนการเรียน  จะมีนักเรียนคะแนนสูงเป็นจำนวนมาก นับว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดีของสายปัญญารังสิตที่จะเป็นเลิศวิชาการและคุณธรรมให้ได้

            สิ่งที่จะต้องเร่งทำในภาคเรียนที่ 1 /2557 ได้แก่

1.       ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนของครู

2.       จัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนโดยมีมาตรฐานของสพฐ., สมศ., และเป้าหมายรวมถึงค่านิยมของสปร. เป็นทิศทางในการขับเคลื่อนโรงเรียน

3.       ให้ครูจัดทำแผนจัดการเรียนรู้, สื่อ, นวัตกรรมอย่างจริงจัง

4.       นิเทศการสอนอย่างเป็นระบบ

5.       วางแผนการทำงานด้านคุณธรรมนักเรียนอย่างจริงจัง

6.       ช่วยเหลือและติดตามนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ดีเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้น

7.       ปรับปรุงบรรยากาศในห้องเรียน/สิ่งแวดล้อม

8.       ติดตาม นิเทศ กำกับ ตรวจสอบ วัดประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

            หากคุณครูของเราจัดทำทั้ง 8 ข้อดังกล่าว เราจะได้นักเรียนที่มีศักยภาพสูง  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีเยี่ยมนักเรียนมีคุณธรรม มีทักษะชีวิต คิดดี ทำดี พูดดี มีความกตัญญู หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยพลังของบุคลากรสายปัญญารังสิตทุกคน เราจะร่วมมือกันทำเป้าหมายนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยกัน

 

                                                                                                                                                       นายพงษ์วิวัฒน์  สิงห์มณี

                                                                                                                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนสายปัญญารังสิต

สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนสายปัญญารังสิต All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2014-04-07 (3224 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
Content ©