หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่องหรือบทความ
 ค้นหา
 หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจ
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ May 2011

 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

เอกลักษณ์ อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์โรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลครูและบุคลากร
ข้อมูลครูตามกลุ่มสาระฯ
แผนที่โรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
 รูปบุคลากร
 ฝ่ายบริหาร  
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มนักการภารโรง
เครือข่ายผู้ปกครอง

ผลการประเมิน
มาตรฐานโรงเรียน
จาก สมศ.

รอบที่ 1  ปี 2546
รอบที่ 2  ปี 2549
รอบที่ 3  ปี 2554
ช่องทางติดต่อโรงเรียนผ่านทาง
    facebook เพื่อความรวดเร็ว
ในการเผยแพร่ภาพกิจกรรมต่างๆ
 
 
 
 
 


ขณะนี้มี 26 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

อืม... ไม่เลวนะ
เยี่ยม
สุดยอด
ใช้ได้!ผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 1992
คำแนะนำ: 0

เข้าระบบ

ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง

โครงการห้องเรียนพิเศษ

ห้องเรียนพิเศษ MEP
ห้องเรียนพิเศษ Gifted

หน่วยงาน MOU กับ สปร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฉบับที่ 5

3 - 9 มีนาคม 2557

 

            ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นช่วงเวลาของการสอบปลายภาค ได้สังเกตเห็นนักเรียนของโรงเรียนสายปัญญารังสิตทุกคนพบว่า มีความมุ่งมั่นในการสอบเป็นอย่างดียิ่ง แม้กระทั่งขณะเข้าแถวเคารพธงชาติ หรือช่วงเวลาพักกลางวัน เวลาว่างเล็กๆน้อยๆ จะพบนักเรียนอ่านหนังสือเตรียมสอบอยู่ทั่วไปตามมุมต่าง ๆ ของโรงเรียน เป็นเครื่องยืนยันได้ว่านักเรียนของเรามีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ( Learn ) และมีวินัยในตนเอง จากประสบการณ์ของข้าพเจ้าได้ข้อค้นพบว่า นักเรียนที่มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองดี จะมีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตในระดับสูง  จึงขอให้ผู้ปกครองทุกท่านช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาบุตรหลานของท่าน โรงเรียนพร้อมจะดูแลและช่วยท่านพัฒนาอย่างดีที่สุดในทุกๆด้านโดยเน้นวิชาการและคุณธรรมเป็นหัวใจสำคัญ

            นโยบายที่ต้องการส่งเสริมครูและนักเรียนเป็นลำดับต่อไปก็คือ จะทำอย่างไรให้โรงเรียนสายปัญญารังสิตของเราเป็นองค์กรแห่งความสุข ได้มอบหมายให้ รองผอ.ทั้ง 4 ท่าน ไปเขียนโครงการเกี่ยวกับ Happy 8 ประการ คือ 1. Happy Body (สุขภาพดี) 2. Happy Heart (น้ำใจงาม) 3. Happy Society (สังคมดี)               

4. Happy Relax (ผ่อนคลาย) 5. Happy Brain (หาความรู้) 6. Happy Soul (ทางสงบ) 7. Happy Money (ปลอดหนี้) 

และ8. Happy Family  (ครอบครัวดี)

            โครงการ Happy 8 ประการนี้ริเริ่มเพื่อให้ครูและนักเรียนในโรงเรียนสายปัญญารังสิตมีความสุขกันทุกคน เมื่อมีความสุขก็จะมีกำลังใจทำงาน มีกำลังใจในการเล่าเรียน ก็จะได้ Result เป็นที่น่าพึงพอใจ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะสูงขึ้น ครู-อาจารย์ ก็จะมีความเมตตากับนักเรียน โดยหลักที่สำคัญก็คือ ต้องให้อิสระ ให้ความเป็นธรรม ให้ความห่วงใย สังคมนั้น ๆ ก็จะมีความสุข  จึงขอความร่วมมือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ช่วยสนับสนุนนโยบายนี้ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของโรงเรียนต่อไป

            นอกจากนี้รอบสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการสอบ ประกาศผล รายงานตัวและมอบตัวของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP และ GIFTED ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้ผ่านการประชุมเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียน โดยได้จัดทำอย่างโปร่งใส-ยุติธรรม ตรวจสอบได้  จึงขอให้ผู้ปกครองได้ชื่นชมกับนักเรียนที่สอบผ่านได้รับการคัดเลือก ว่ามีความสามารถที่จะเรียนโปรแกรมพิเศษ  สำหรับนักเรียนที่สอบไม่ผ่านก็ไม่ต้องเสียใจ โรงเรียนมีการเปิดรับสมัครนักเรียน รอบปกติในระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2557 ขอให้มีความมานะพยายามต่อไปก็จะประสบผลสำเร็จได้ โรงเรียนยินดีต้อนรับลูกๆทุกคนมาเป็นครอบครัวสายปัญญารังสิตด้วยกัน

            และขอรายงานความก้าวหน้าของการก่อสร้างหลังคาคลุมสนาม(โดม)ว่า  ทางโรงเรียนได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ แล้ว  ได้เห็นชอบให้ดำเนินการสร้างได้ โดยทางโรงเรียนจะดำเนินการร่วมกับสมาคมในการสอบราคาก่อสร้าง เร็ว ๆ นี้ คาดว่าในปีหน้าจะแล้วเสร็จ นักเรียนจะได้มีพื้นที่ทำกิจกรรมอย่างหลากหลาย รวมถึงการฝึกซ้อม นักกีฬาประเภทต่าง ๆและเป็นพื้นที่ใช้สอยที่มีประโยชน์นานัปการ

            สุดท้ายนี้ขอขอบคุณสมาคมฯ และผู้ปกครองเครือข่ายที่ช่วยสนับสนุน ส่งเสริมโรงเรียนสายปัญญารังสิต ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง เป็นโรงเรียนยอดนิยม ผู้ปกครองให้ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนเป็นจำนวนมาก ขอขอบพระคุณทุกท่านด้วยความจริงใจ

 

 

นายพงษ์วิวัฒน์  สิงห์มณี

ผู้อำนวยการโรงเรียนสายปัญญารังสิต

สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนสายปัญญารังสิต All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2014-03-09 (1591 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
Content ©