_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ASEAN Youth Leader
ASEAN
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ASEAN Youth Leader
เพื่อใช้เป็นกิจกรรมการฝึกอบรมให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับการเป็นพลเมืองอาเซียนและพลโลก รวมทั้งส่งเสริมทักษะสำคัญได้แก่ ทักษะการเป็นผู้นำ ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะกระบวนการคิด ทักษะการออกแบบและนำเสนออย่างสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาเยาวชนที่ยั่งยืนต่อไป โดยกำหนดการจัดกิจกรรมในวันที่ 7 - 9 กันยายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนสายปัญญารังสิต

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.765954860269085.1073742206.355671437964098&type=3
ข่าวโดย : admin
อ่าน 134 ครั้ง
วันที่ 13 กันยายน 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 02:42:27:AM