http://central63.sillapa.net/sm-pte2/configweb/logo_a4_sm-base.jpg
สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
ระหว่าง วันที่ 24 -26 เดือนธันวาคม พ.ศ.2556
 
ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 60.8 ทองแดง 51 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วประไพ 1. นางดวงทิพย์  พุ่มเจริญ
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงปริชญา  เลขวิริยะกุล 1. นางสาววริศรา  วัชรเวียงชัย
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 21 1. นางสาวปวรรัตน์  กิ่งพิกุล 1. นางปราณี  ไชยวงศ์
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พูลสุข 1. นางโฉมนภา  วัชรัมพร
2. เด็กชายณัฏฐ์  ทองศรี
3. เด็กหญิงสรัลชนา  ศิริอุดมรัตน์
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 83.2 ทอง 4 1. นางสาวกมลลักษณ์  เทพเอื้อตระกูล 1. นางโฉมนภา  วัชรัมพร
2. นางสาวชนากานต์  ตั้งเจริญสุขสม
3. นางสาวพีรดา  เกื้อกูลศาสนกิจ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 93.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายตะวัน  ระภานุสิทธิ์ 1. นางสาววริศรา  วัชรเวียงชัย
2. นายศุภณัฐ  วันชัย
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง 33 1. นายสมพร  นาคสุข 1. นางอุบลรัตน์  วัฒนสุข
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 29.29 เข้าร่วม 37 1. นางสาวศศกรณ์  เจริญยืนยาว 1. นายกฤตพล  มนตรี
2. นายสิรภพ  ตรัยชิรอาภรณ์ 2. นางสาวสุรัจชา  แก้วรุ่งเรือง
3. นางสาวโชษิตา  หน่อแก้ว  
   
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 69.5 ทองแดง 50 1. นายวิลเลี่ยม  ลอยช์เนอร์ 1. นางสาวปิยะรัตน์  ชาวอบทม
2. นายวุฒิชัย  เอี่ยมใจดี 2. นางสาววิจิตรา  วิภาคาร
3. นายศศิชา  ไตรรัตน์  
   
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78 เงิน 38 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  ศรีบุรินทร์ 1. นางสายฝน  พิลึกเรือง
2. เด็กชายจินตวัฒน์  แสงประทุม 2. นางสาวแพรทอง  พิลาสา
3. เด็กหญิงสุชนา  ทองทัศน์  
   
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 14 1. เด็กหญิงธิติพร  เจริญรูป 1. นางสาวทิพวรรณ์  ถาหล้า
2. เด็กหญิงมธุรดา  ธรรมจิต 2. นางสาวสุดถนอม  ธีระคุณ
   
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 66.2 ทองแดง 39 1. นายคีรี  คงปาน 1. นางสาวนฤมล  ฉิมงาม
2. นายอภิวัฒน์  พวงสวัสดิ์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 76.4 เงิน 32 1. นางสาวชัญญา  แซ่ลี้ 1. นายวีระพงษ์  ชาตรีกุล
2. นายณัฐชนน  อรัมสัจจากุล 2. นายอลีฟ  หะยีมะปีเยาะห์
3. นางสาวปวันรัตน์  กลิ่นสุคนธ์  
4. นายปิยะบุตร  หนองแคน  
5. นางสาวศศินา  สวยรูป  
   
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 44 1. นางสาวสิรีธร  พัฒนพาณิชย์ 1. นางพรสวรรค์  หวังแก้ว
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 87.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงจิรนันท์  จันทร์พัฒนพิชัย 1. นางสาวชลนิชา  บุญเพ็ญ
2. เด็กชายณพวัฒน์  ยงยืน 2. นางสาวสายชล  อยู่คง
3. เด็กหญิงพิณพิมล  ชูนิกร  
4. เด็กหญิงพิมพลอย  รีเกอร์  
5. นางสาวภัทรวดี  รักษาประโยชน์  
6. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ยงสูงเนิน  
7. เด็กหญิงศุภนัฐตา  สมนึก  
8. นางสาวสริตา  หมอยา  
9. นางสาวสินีนารถ  มูลเมือง  
10. นางสาวอภิษฎา  ทัศณรงค์  
   
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 69.67 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงกชกร   นุ่นพ่าย 1. นางนิธัญญา   บุญญภพ
2. เด็กหญิงกาญจนรัตน์  ดีขำ
3. เด็กหญิงชิดชนก   สมสร้าง
4. เด็กหญิงณภัทรพร   ปั้นทรัพย์
5. เด็กหญิงธัญสิริ   จันทร์รัง
6. เด็กหญิงปภาวรินทร์  พันภักดี
7. เด็กหญิงภันตา  พุ่มม่วง
8. เด็กหญิงรชนีกร   คงพันธ์
9. เด็กหญิงศศิธร  เปี้ยกาศ
10. เด็กหญิงสิรินทรา  ลิ้มประเสริฐ
11. เด็กหญิงสุชาดา   กัณหานนท์
12. เด็กหญิงสุทธิดา   ศักดิ์การินทร์กุล
13. เด็กหญิงอชิรญา   บุญหล่อ
14. เด็กหญิงเสาวณีย์   พูลดาวทอง
15. เด็กชายเอกสิงห์   บุญผดุง
 
17 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 73 เงิน 19 1. เด็กหญิงจันทมณี   จรรยา 1. นางสาวนภาพร  จันทราช
18 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 82 ทอง 8 1. นายศณัฐพงษ์    ไตรพันธ์ 1. นายพงศพิชญ์  แก้วกุลธร
19 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 20 1. นางสาวจิรนันท์    ทำเวียง 1. นางสาวมนชนก  รัตนจำนงค์
2. นางสาวชุตาภรณ์   กระเวน 2. นางสาวเปมิกา   สุขสำราญ
3. นางสาวณัฐธิดา   กล่ำทองดี 3. นางเสาวณีย์   เพียซ้าย
4. นางสาวธิดารัตน์   วันดี  
5. นางสาวพรชิตา   ชัยไพรินศิริ  
6. นางสาวมารินา   บุญชู  
7. นางสาวสุวีรยา   อรัญญา  
8. นางสาวอรจริยา   คำทา  
   
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 77.6 เงิน 22 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สังข์พิชัย 1. นางถาวร  พิมลไพบูลย์
2. เด็กหญิงวรรณธิดา  ศรีมงคล 2. นางสาววาสนา  จำปาศรี
3. เด็กหญิงอนงค์รัตน์  หวังภูติบดี  
   
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90.38 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลาธร  ศรีสุวรรณ์ 1. นางถาวร  พิมลไพบูลย์
2. นางสาวศิริกันยา  ริจนา 2. นางสาววาสนา  จำปาศรี
3. นายอาทิตย์  ทองฉัน  
   
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงพีรดา  ทรัพย์อินทร์ 1. นางสาวปาณิสรา  สิงหพงษ์
2. เด็กหญิงสุภาพร  แซ่อึ้ง 2. นางสาวรัตติยา  พุ่มพวง
   
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83.1 ทอง 12 1. เด็กหญิงวรัญญา   อรชัย 1. นางสาวปาณิสรา   สิงหพงษ์
2. เด็กหญิงศิริษา   จันทร์อยู่จริง 2. นางสาวรัตติยา  พุ่มพวง
   
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม   1. เด็กชายชฤทธิพร  แช่มเจริญพร 1. นายประสพ  อ่อนดี
2. เด็กหญิงปรางค์  เมธศาสตร์ 2. นางสาวปาณิสรา  สิงหพงษ์
3. เด็กหญิงพรลภัส  พิทักษ์ธนวิชญู์  
   
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 26 1. นายกีรติ   โคตรดำรงค์ 1. นายประสพ  อ่อนดี
2. นายฐิติไกร  แสวงมี 2. นางสาวปาณิสรา  สิงหพงษ์
3. นายวรวุธ  อุดมกิตติวรกุล  
   
26 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 13 1. นายณัฐดนัย   ปลิวมา 1. นายประสพ  อ่อนดี
2. นายธุวานนท์  เจริญลาภนำชัย 2. นางสาวปาณิสรา  สิงหพงษ์
3. นายนพเกล้า  เอี่ยมสุทธิปัญญา  
4. นายอิศรพงศ์  ภมรบุตร  
   
27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 70.6 เงิน 13 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  กีระนันทน์ 1. นายประสพ  อ่อนดี
2. เด็กชายวัชรเกียรติ  ธนาสิญจน์ 2. นางสาวปาณิสรา  สิงหพงษ์
3. เด็กหญิงเบญญาภา  อยู่ออง  
   
28 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 68 ทองแดง 15 1. นางสาวชนนิกานต์  ปิยะวรสกุล 1. นายประสพ  อ่อนดี
2. นายนนทนัตถ์  โตชยามานนท์ 2. นางสาวปาณิสรา  สิงหพงษ์
3. นางสาวใจใกล้  ชัยราช  
   
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 87.8 ทอง 7 1. เด็กชายกฤษฎี  พึ่งหรรษพร 1. นางสุนีย์  ทาทอง
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 7 1. นางสาวสุชานุช  พิริยสถิต 1. นางสาวณัฐชานันท์  เจือจันทร์
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเจพันธ์  ยุวพันธ์ 1. นางศรินทร์ทิพย์  อุดมศักดิ์
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 76.2 เงิน 15 1. เด็กหญิงธัญญา  ณ ถลาง 1. นางนภสรณ์    เทวะเศกสรรค์
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 73.2 เงิน 10 1. นางสาวนัทธมน  ลิมปนสุมาลย์ 1. นางนภสรณ์   เทวะเศกสรรค์
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80.5 ทอง 11 1. นางสาวมาริษา  ตะติยะรัตน์ 1. นางอิศราพร  เพ็ชรพะเนาว์
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 7 1. นายดลเดช  ชึตต์ 1. นางช่อทิพย์  อยู่หลาย
2. นางสาวสุวิมล  ทองมาก
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 28 1. นางสาวกรชนก  ภิรมจิตรผ่อง 1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธิดารัตน์  บุญล้อม
2. นางสาวณัฐฐินันท์  สุนทรชัยนุกุล 2. นางสาววิไลวรรณ  ไชยสงคราม
3. นางสาวเพ็ญภัสสร  ประกอบกิจ  
   
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 70 เงิน 39 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  จันทร์ดำ 1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธิดารัตน์  บุญล้อม
2. เด็กหญิงพรฉวี  มีระกูล 2. นางสาววิไลวรรณ  ไชยสงคราม
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  เหมือนใจ  
   
http://central63.sillapa.net/sm-pte2/configweb/logo_a4_sm-base.jpg
สรุปตัวแทนแข่งขันระดับชาติ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ระหว่างวันที่  18 – 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 93.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายตะวัน  ระภานุสิทธิ์ 1. นางสาววริศรา  วัชรเวียงชัย
2. นายศุภณัฐ  วันชัย
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90.38 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลาธร  ศรีสุวรรณ์ 1. นางถาวร  พิมลไพบูลย์
2. นางสาวศิริกันยา  ริจนา 2. นางสาววาสนา  จำปาศรี
3. นายอาทิตย์  ทองฉัน  
   
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเจพันธ์  ยุวพันธ์ 1. นางศรินทร์ทิพย์  อุดมศักดิ์
การแข่งขันรายการ Open กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ ประเภทไตรกีฬา เข้ารอบตัวแทนภาคกลางและภาคตะวันออก 1. ชฤทธิพร  แช่มเจริญพร 1. นายประสพ  อ่อนดี
2. เด็กชายภาณุพงศ์   เปลี่ยนโมฬี 2. นางสาวปาณิสรา  สิงหพงษ์
3. เด็กชายศุภกร  ตะวงษ์