กิจกรรมทดสอบความรู้ โครงการส่งเสริมการอ่านสัปดาห์ห้องสมุดและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยียุคดิจิทัล

แบบทดสอบออนไลน์ (เกณฑ์การได้รับเกียรติบัตร คือ ต้องได้คะแนนร้อยละ 80 ของข้อคำถามในแต่ละกิจกรรม) นักเรียนสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมใดก็ได้ โดยคลิกเลือกกิจกรรมด้านล่างนี้ 1. กิจกรรมตอบคำถาม อ่านต่อ

ประกาศโรงเรียนสายปัญญารังสิต เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)) ฉบับที่ 2

ประกาศโรงเรียนสายปัญญารังสิต เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease (Covid-19))

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่นี่ เร็ว ๆ นี้ “รอประกาศจากทางโรงเรียน”

📢 ประกาศ แจ้งการเปลี่ยนแปลงตารางการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนสายปัญญารังสิต

📢 ประกาศ แจ้งการเปลี่ยนแปลงตารางการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนสายปัญญารังสิต ทางโรงเรียนขอยกเลิกประกาศการใช้ตารางเรียนที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้ทุกฉบับ และขอให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติตามตารางเรียนตามประกาศใหม่นี้

ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน เรื่อง นักเรียนไม่ต้องสมัครหรือยืนยันการเข้าสอบ O-NET ด้วยตนเอง

แนวปฏิบัติในการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

แนวปฏิบัติในการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภท สิทธิพิเศษ อ่านต่อ

เปิดทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 15.00 น.

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โรงเรียนสายปัญญารังสิต จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ระดับชั้น ม.1 – ม.6 ดังนี้ อ่านต่อ