กิจกรรมห้องเรียนสีขาว และวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2562

โรงเรียนสายปัญญารังสิต โดยฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมการประกวดห้องเรียนสีขาว ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 และกิจกรรมการประกวดจัดป้ายนิเทศในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2562 ซึ่งผลรางวัลมีดังนี้ การประกวดห้องเรียนสีขาว อ่านต่อ