ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน เรื่อง นักเรียนไม่ต้องสมัครหรือยืนยันการเข้าสอบ O-NET ด้วยตนเอง

Other posts by author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *