กิจกรรมทดสอบความรู้ โครงการส่งเสริมการอ่านสัปดาห์ห้องสมุดและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยียุคดิจิทัล

แบบทดสอบออนไลน์

(เกณฑ์การได้รับเกียรติบัตร คือ ต้องได้คะแนนร้อยละ 80 ของข้อคำถามในแต่ละกิจกรรม)

นักเรียนสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมใดก็ได้ โดยคลิกเลือกกิจกรรมด้านล่างนี้

1. กิจกรรมตอบคำถาม “แฟนพันธุ์แท้ แฮร์รี่พอตเตอร์”

2. กิจกรรมตอบปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับ “สุขภาพ และพลานามัย”

3. กิจกรรมตอบปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับ “วิทยาศาสตร์พื้นฐาน”

4. กิจกรรมตอบปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับ “ภาษาอังกฤษที่ใช้ในสถานการณ์โควิด-19”

5. กิจกรรมตอบปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับ “ประชาคมอาเซียน”

6. กิจกรรมตอบปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับ “นิราศภูเขาทอง”

7. กิจกรรมตอบปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับ “ศิลปะ ดนตรี และนาฎศิลป์”

8. กิจกรรมตอบปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับ “งานบ้าน งานช่าง และงานเกษตรกรรม”

9. กิจกรรมตอบปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับ “คอมพิวเตอร์เบื้องต้น”

10. กิจกรรมตอบปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับ “คณิตศาสตร์ ม.ต้น”

11. กิจกรรมยอดนักอ่าน โดยยืมหนังสือผ่านห้องสมุดออนไลน์

หากมีข้อสงสัยหรือมีคำถาม ติดต่อ

1. ครูธิดารัตน์ บุญล้อม โทร. 062-8536454

2. ครูยุพาภรณ์ ลิ้มสงวน โทร. 091-8819227

Other posts by author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *