การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 13 – 14 มีนาคม 2564 โรงเรียนสายปัญญารังสิตเป็นสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 โดยมีนายธนพจ แก้ววงษา หัวหน้าสนามสอบทำหน้าที่เปิดกล่องบรรจุแบบทดสอบ ในการนี้ ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี ศน.จีราภา ประพันธ์พัฒน์ และ ศน.ดร.กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ มาตรวจเยี่ยมสนามสอบ โดยมี คณะผู้บริหารของโรงเรียนสายปัญญารังสิต คณะกรรมการสนามสอบจากโรงเรียนธัญบุรี และโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา ให้การต้อนรับ

Other posts by author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *