มอบรางวัลสัญจร “โครงการทดสอบศักยภาพวัดผลสัมฤทธิ์ สายปัญญารังสิต Pre-Test 2021”

โรงเรียนสายปัญญารังสิต ได้จัด “โครงการทดสอบศักยภาพวัดผลสัมฤทธิ์ สายปัญญารังสิต Pre-Test 2021” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ได้มีโอกาสทดสอบความรู้ความสามารถของตนเองก่อนสอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนสายปัญญารังสิต และได้ดำเนินการทดสอบเมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2564 โดยมีนักเรียนที่ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมการทดสอบในระบบออนไลน์ จำนวน 657 คน และมีการมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีผลการทดสอบสูงสุดใน 3 ลำดับแรก ในการนี้ นางสาวปาณิสรา สิงหพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการได้เดินทางไปมอบรางวัลสัญจร และแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนสายปัญญารังสิต ณ โรงเรียนของผู้ที่ได้รางวัล ดังนี้

1) รางวัลชนะเลิศ : เด็กชายธนดล พุ่มโพธิ์

👍 โรงเรียนโชคชัยรังสิต

รับมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 4,000 บาท

2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 : เด็กชายวีรพัทธ์ มหาวรรณ์

👍 โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

รับมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 3,000 บาท

3) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 : เด็กหญิงอรปรียา จันทรานุวัฒน์กูล

👍 โรงเรียนวัดดอนเมือง

รับมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 2,000 บาท

Other posts by author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *