แสดงความยินดีกับ นายภูมิภัทร ชาตรีกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564 ด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม

วันที่ 17 มีนาคม 2564

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับ นายภูมิภัทร ชาตรีกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564 ด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม จากการอุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยการช่วยสอนหนังสือให้แก่น้องผู้พิการทางสายตา ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพในวันหยุด ช่วยผู้ปกครองประกอบอาชีพสุจริต กตัญญูรู้คุณ ประพฤติดี มีคุณธรรม ยึดมั่นตามหลักศาสนา เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ใฝ่เรียนรู้ด้วยการเข้ารับการศึกษาในหลักสูตร Pre-degree คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีความพากเพียร วิริยะ อุตสาหะในการฝึกซ้อม ดนตรีไทย กีฬาเทนนิสจนได้รับรางวัล ควบคู่กับการฝึกซ้อมศิลปการแสดง (โขน) จนได้เข้าร่วมแสดงให้ผู้นำทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ชื่นชม จึงนำมาสู่รางวัลแห่งความภูมิใจ ด้วยการรับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

Other posts by author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *