รางวัลเหรียญทอง “ชนะเลิศ” โรงเรียนที่มีนวัตกรรมการบริหารจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

👍 โรงเรียนสายปัญญารังสิต ได้รับรางวัลเหรียญทอง “ชนะเลิศ” โรงเรียนที่มีนวัตกรรมการบริหารจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
👍 ครูผู้สอนได้รับรางวัลครูผู้มีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนจาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การประกวดนวัตกรรมด้วยวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
👉 เหรียญทอง ชนะเลิศ นายเรวัตร นิ่มนงค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
👉 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 ว่าที่ ร.ต.หญิงสุกากรณ์ นาก้อนทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา
👉 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวนภาพร จันทราช กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
👉 เหรียญทอง นายภัทรวรรธน์ ปิจจวงค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
👉 เหรียญทอง นางสาวกานต์ธีรา คำโท กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
👉 เหรียญทอง นางสาวอุทัยรัตน์ ธรรมอินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
👉 เหรียญทอง นายนันทกร แว่นแก้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
👉 เหรียญทอง นางสาวสินีนาฏ กระจ่างวงษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

📖 E-Book 8 รางวัล ระดับเหรียญทอง นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนสายปัญญารังสิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมปทุมธานี

Other posts by author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *