รางวัลเหรียญทอง สถานศึกษาขนาดใหญ่ที่มีการบริหารจัดการในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ยอดเยี่ยม

👍 โรงเรียนสายปัญญารังสิต ได้รับรางวัลเหรียญทอง สถานศึกษาขนาดใหญ่ที่มีการบริหารจัดการในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ยอดเยี่ยม จากการประกวดรางวัลนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ระดับสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 “SESAO 4 Online Teaching Awards”
👍 ครูผู้สอนได้รับรางวัลครูผู้สอนที่มีการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ยอดเยี่ยม
👏 เหรียญทอง ชนะเลิศ นายเรวัตร นิ่มนงค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
👏 เหรียญเงิน นางสาวนภาพร จันทราช กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
👏 เหรียญทองแดง นางสาวภัสร์วริญญ์ เอี่ยมสอาด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Other posts by author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *