กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “งานสัปดาห์ห้องสมุด” ประจำปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564
งานห้องสมุดโรงเรียนสายปัญญารังสิต จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “งานสัปดาห์ห้องสมุด” ประจำปีการศึกษา 2563 ในการนี้ นายวรพัทธ์ การุญจิรทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบรางวัลแก่ครูยอดนักอ่าน นักเรียนยอดนักอ่าน และผู้มีอุปการคุณต่องานห้องสมุด ดังนี้
รางวัลครูยอดนักอ่าน
ครูยอดนักอ่านยอดเยี่ยม
– ครูดวงทิพย์ พุ่มเจริญ
ครูยอดนักอ่าน
– ครูวัชรกรรณ ธรรมกูล
– ครูจิรพันธ์ ชุติยารัตน์
– ครูธัชนนท์ น่าชม
– ครูจุฑามาศ สุวรรณมณี
รางวัลนักเรียนยอดนักอ่าน
นักเรียนยอดนักอ่านยอดเยี่ยม
– นางสาวกชกรณ์ สมบูรณ์ ชั้น ม.6/5
– เด็กหญิงมนัสนันท์ กัลมาพิจิตร ชั้น ม.3/6
นักเรียนยอดนักอ่าน
– เด็กชายคเณศปกรณ์ เกิดทิน ชั้น ม.1/5
– นายสาโรจน์ สีนวล ชั้น ม.5/5
– เด็กหญิงรัตนากร แสงเรือง ชั้น ม.2/8
ผู้มีอุปการคุณต่องานห้องสมุด
– รองผู้อำนวยการ ปาณิสรา สิงหพงษ์
– ครูเสาวณีย์ เพียซ้าย
– ครูศราณุพงษ์ วิจิตเกตุธีรชัย
– ครูจิรพันธ์ ชุติยารัตน์
– ครูไวกูณฐ์ มาลัย

Other posts by author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *