โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Thailand Education Development and Evaluation Tests: TEDET)

วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564
นายวรพัทธ์ การุญจิรทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมทดสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Thailand Education Development and Evaluation Tests: TEDET) โดยมีนางสาวปาณิสรา สิงหพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมแสดงความยินดี ซึ่งผลการทดสอบอันดับที่ 1 – 3 ดังนี้
วิชาคณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อันดับที่ 1 เด็กชายปวริศ เมืองราช ชั้น ม.1/8
อันดับที่ 2 เด็กชายจุฑาจุฬา สุภัททธรรม ชั้น ม.1/8
อันดับที่ 3 เด็กหญิงวริศรา วันเต็ม ชั้น ม.1/7
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อันดับที่ 1 เด็กหญิงจิราพร สุบรรณรัตน ชั้น ม.2/8
อันดับที่ 2 เด็กชายสิริวิชญ์ ณ นครพนม ชั้น ม.2/8
อันดับที่ 3 เด็กหญิงอภิชญา พุฒิสันติกุล ชั้น ม.2/8
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อันดับที่ 1 เด็กหญิงวาสนา สุปทนนท์ ชั้น ม.3/6
อันดับที่ 2 เด็กชายชิษณุพงศ์ ชูเชิด ชั้น ม.3/8
อันดับที่ 3 เด็กชายณภัทร พละศรี ชั้น ม.3/8
วิชาวิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อันดับที่ 1 เด็กชายชยุต คล้ายคลึง ชั้น ม.1/8
อันดับที่ 2 เด็กชายเธียรวริศร์ ปัญญาวิสุทธิชัย ชั้น ม.1/8
อันดับที่ 3 เด็กหญิงณิชารีย์ ฤกษ์รัตนวารี ชั้น ม.1/8
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อันดับที่ 1 เด็กชายวรวิชญ์ ธีรวัฒนเศรษฐ์ ชั้น ม.2/7
อันดับที่ 2 เด็กหญิงฐิตารีย์ คำเขียว ชั้น ม.2/8
อันดับที่ 3 เด็กหญิงกุลิสรา ไตรสาคร ชั้น ม.2/7
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อันดับที่ 1 เด็กชายชิษณุพงศ์ ชูเชิด ชั้น ม.3/8
อันดับที่ 2 เด็กชายพลภัทร สุภัททธรรม ชั้น ม.3/8
อันดับที่ 3 เด็กชายณัฐปคัลภ์ พรเฉลิมพงศ์ ชั้น ม.3/8

Other posts by author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *