กิจกรรมประกวด “ห้องเรียนสีขาว” ประจำปีการศึกษา 2563

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนสายปัญญารังสิต จัดกิจกรรมประกวด
“ห้องเรียนสีขาว” ประจำปีการศึกษา 2563 ในการนี้ นายธนพจ แก้ววงษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายวรพัทธ์ การุญจิรทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักเรียนและครูที่ปรึกษา โดยมีนางสาวปาณิสรา สิงหพงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมแสดงความยินดี โดยผลการประกวดดังนี้

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
อันดับ 1 ห้อง ม.2/2 ระดับดีเด่น ร้อยละ 98.00
อันดับ 2 ห้อง ม.1/4 ระดับดีเด่น ร้อยละ 96.00
อันดับ 3 ห้อง ม.3/8 ระดับดีเด่น ร้อยละ 94.00

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
อันดับ 1 ห้อง ม.4/3 ระดับดีเด่น ร้อยละ 98.00
อันดับ 2 ห้อง ม.6/4 ระดับดีเด่น ร้อยละ 96.00
อันดับ 3 ห้อง ม.6/6 ระดับดีเด่น ร้อยละ 92.00

 

 

 

Other posts by author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *