ประกาศแจ้งวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วันที่ 1 มิถุนายน 2564

📌 ขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียนเดินทางกลับเข้ามาในพื้นที่ก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เพื่อเฝ้าระวังและสังเกตอาการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

📍 สำหรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *