สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวมัลลิกา จันทร์ฝั้น
ครู
ศษ.บ. สุขศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
นางชุติญา มณีใส
ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.ม. การศึกษาผู้ใหญ่
ศษ.บ. สุขศึกษา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา

นายจรัญ เรืองทอง
ครูชำนาญการ
ค.บ. พลศึกษา
นายกฤษฎา ศรีบุญเรือง
ครู
ศษ.บ. พลศึกษา
ว่าที่ ร.ต. หญิงสุกากรณ์ นาก้อนทอง
ครู
ค.บ. พลศึกษา

ห้องพักครูสุขศึกษาและพลศึกษา อาคารฝึกงาน1

📞เบอร์ติดต่อ 02-536-3544 ต่อ 502