>>นักเรียน

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสายปัญญารังสิต

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1  นางสาวธีวรา วัฒนบุตร ประธาน
2  นายวราเทพ จำเรียง รองประธานฝ่ายวิชาการ
3  นางสาวชัญญานุช จำนงนิตย์ รองประธานฝ่ายงบประมาณและฝ่ายบุคคล
4  นายสงกรานต์ เขียวเล็ก รองประธานฝ่ายกิจการนักเรียน
5  นางสาวสิริกร แสนโกเมฆ รองประธานฝ่ายบริหารงานทั่วไป
6  นางสาวฐิตารีย์ ธนาสิญจน์ เลขานุการ
7  นางสาวณัฏฐจิรา คนึงคิด เลขานุการฝ่ายงบประมาณและฝ่ายบุคคล
8  นางสาวเนตรชนก ปั้นงาม เลขานุการฝ่ายวิชาการ
9  นางสาวรวิสรา มณีวงศ์ เลขานุการฝ่ายกิจการนักเรียน
10  นางสาวธัญญชล จันทร์เรือง เลขานุการบริหารงานทั่วไป
11  นางสาวณัฐนรี สิริบุญญารักษ์ ฝ่ายงานงบประมาณ
12  นายจตุพร ต่างใจ ฝ่ายงานงบประมาณ
13  นางสาวธนพร ตั้งศิริประเสริฐ ฝ่ายงานวิชาการ
14  นางสาวอาภากร จันทร์เจริญ ฝ่ายงานวิชาการ
15  นายภูวิศา สงค์ดี ฝ่ายงานกิจกรรม
16  นายกิตติพิชญ์ มรุธพงษ์สาธร ฝ่ายงานกิจกรรม
17  นางสาวปราง อัศววิบูลย์พันธุ์ ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์
18  นางสาวนวภัค ยี่ซ้าย ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์
19  นางสาวรินรดา พลสูงเนิน เหรัญญิก
20  นางสาววริศรา เนยสูงเนิน เหรัญญิก
21  นางสาวศลิษา นันตรี ฝ่ายงานประเมินผล
22  นางสาวศุภิสรา รักการ ฝ่ายงานประเมินผล
23  นางสาววริยา ศรีสุข ฝ่ายงานระเบียบวินัยและคุณธรรม
24  นายกิตติพิชญ์ ดวงแก้ว ฝ่ายงานระเบียบวินัยและคุณธรรม
25  นางสาวพิญช์สินี สุขเกษม ฝ่ายงานปฏิคม
26  นางสาวฌิชกานต์ สีหพันธ์ ฝ่ายงานปฏิคม
27  นางสาววนัญญา เหล็กดี ฝ่ายงานวัสดุครุภัณฑ์
28  นางสาวรวินันท์ คงแหง ฝ่ายงานวัสดุครุภัณฑ์
29  นางสาววันวิสา มณีรัตน์ ฝ่ายงานสวัสดิการ
30  นายธีรศักดิ์ สุภัทรดิลกกุล ฝ่ายงานสวัสดิการ
31  นายติณณภพ เจริญชอบ ฝ่ายงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
32  นายภัทรพล ปิ่นทอง ฝ่ายงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
33  นางสาวขวัญจิรา มุขสวัสดิ์ ฝ่ายงานกีฬาสี
34  นางสาวพรนภัส แซ่เตียว ฝ่ายงานกีฬาสี
35  นายญาณภัทร โรจน์วิจิตร ฝ่ายงานเทคโนโลยีและโสตทัศนศึกษา
36  นายวรรธนัย ตันวิไลศิริ ฝ่ายงานเทคโนโลยีและโสตทัศนศึกษา

 

Total Page Visits: 5696 - Today Page Visits: 2