>>นักเรียน

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสายปัญญารังสิต

ลำดับ ชื่อ- สกุล   ตำแหน่ง
1 นายอัษฎาวุธ นวรัตน์ ประธาน
2 นางสาวรดาณัฐ คำเพ็ญ รองประธาน
3 นางสาวพลอยสุรางค์ สีบัวน้อย รองประธาน
4 นางสาวชนากานต์ สงฆ์มีสุข หัวหน้าเลขา
5 นางสาวยูริ ตะติยะรัตน์ เลขานุการ
6 นางสาวเขมาพร งามสิริเรืองสกุล เลขานุการ
7 นางสาวนัสภร ชีวธรรมากร เลขานุการ
8 นางสาวสวริณ พฤติสืบ เหรัญญิก
9 นางสาวภัทรินทร์ พรศิริรุ่ง เหรัญญิก
10 นางสาวพัณนิตา ประดิษฐ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
11 นางสาวพิลาสินี จงวรกุล ฝ่ายวิชาการ
12 นางสาวนภธร เวชมนัส ฝ่ายวิชาการ
13 นางสาวธนัชพร ทับบุรี ฝ่ายวิชาการ
14 นางสาวชนากานต์ พานิชวัฒน์ ฝ่ายวิชาการ
15 นางสาวนภสร ศรีงาน หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์     
16 นางสาวกชชัณ ชนะชัยพานิช ฝ่ายประชาสัมพันธ์           
17 นางสาวศศิวิมล นวกุล ฝ่ายประชาสัมพันธ์
18 นางสาวรัตนวรรณ นันทะเนตร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
19 นายธนายุต จั่นกัน ฝ่ายประชาสัมพันธ์
20 นายคณพล ธิติเวสส หัวหน้าฝ่ายสงเสริมวินัย
21 นางสาวปาลิตา วัฒนาวรสกุล ฝ่ายส่งเสริมวินัย
22 นายสรวิศ นามสีฐาน ฝ่ายส่งเสริมวินัย
23 นางสาววิชิตา มีบุญ ฝ่ายส่งเสริมวินัย
24 นางสาวกุลนันท์ ปิ่นตบแต่ง ฝ่ายส่งเสริมวินัย
25 นายเจนณรงค์ ทองไกรแสน หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม
26 นายจิรภัทร ทำดี ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
27 นายธนบดี สงวนแก้ว ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
28 นายสรวีน์ อินทรสิริ ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
29 นายธนดล ละศรีจันทร์ ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
30 นางสาวณัฐกมล กสิกิจกรรม ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
31 นางสาวดารารัตน์ โสภา หัวหน้าฝ่ายปฏิคม
32 นางสาวจุฑามาศ ดิบประโคน ฝ่ายปฏิคม
33 นางสาวสมิตานัน ใบเอี่ยม ฝ่ายปฏิคม
34 นางสาวณัฐวรา บุเกตุ ฝ่ายปฏิคม
35 นางสาวโยษิตา แย้มนวล ฝ่ายปฏิคม
36 นางสาวปัญญมน ภัทรภวกิจกุล ฝ่ายปฏิคม

1750total visits,6visits today