การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปีการศึกษา 2561 – ปีการศึกษา 2563)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปีการศึกษา 2561 – ปีการศึกษา 2563)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปีการศึกษา 2560 – ปีการศึกษา 2562)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปีการศึกษา 2560 – ปีการศึกษา 2562)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปีการศึกษา 2558 – ปีการศึกษา 2561)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปีการศึกษา 2558 – ปีการศึกษา 2561)