การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปีการศึกษา 2558 – ปีการศึกษา 2561)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปีการศึกษา 2558 – ปีการศึกษา 2561)

ปีการศึกษา 2561

100  คะแนนเต็ม  วิชา คณิตศาสตร์

เด็กหญิงศรุตา พุ่มกล่ำ – ม.3/7

เด็กหญิงธนภรณ์ กิจวรเกียรติ – ม.3/7

เด็กชายกษิดิศ กรสังข์ – ม.3/7

เด็กชายคณัสส์ สุวรรณรัตน์ – ม.3/7

เด็กหญิงภัทรภา มีรุ่งเรือง – ม.3/8

100  คะแนนเต็ม  วิชา ภาษาอังกฤษ

93  คะแนนเต็ม  วิชา ภาษาไทย

เด็กหญิงอนาสตาเซีย กวิตานนท์ – ม.3/10

เด็กหญิงกมลวรรณ วงศ์อำมาตย์ – ม.3/7

เด็กหญิงพัสมนตร์ รัศมีอมรธัญ – ม.3/7

88  คะแนนเต็ม  วิชา วิทยาศาสตร์

เด็กหญิงธนภรณ์ กิจวรเกียรติ – ม.3/7

100  คะแนนเต็ม  วิชา คณิตศาสตร์

นางสาวณิชาภา ฐานิตธนกร – ม.6/6

นายธาดา สุตตเขตต์ – ม.6/6

นายปฏิพล ศรีจันทร์สุก – ม.6/6

นายณ ฐิติ เลาหะวิไลย – ม.6/7

92.5  คะแนน  วิชา ภาษาอังกฤษ

90  คะแนน  วิชา ภาษาไทย

นางสาววรรณกร ทองศรี – ม.6/6

นายกอชัช มุกตา – ม.6/6

74.8  คะแนน  วิชา วิทยาศาสตร์

59  คะแนน  วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวศตพร บุญเสถียร – ม.6/7

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2558

3382total visits,1visits today