คณะผู้บริหาร

นายวรพัทธ์  การุญจิรทรัพย์
รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายพิทยา  คำอาษา
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป