คณะผู้บริหาร

นายวีระพงค์  ประดิษฐ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสายปัญญารังสิต

นางภาวิณีย์  แก้วอุดม
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงบประมาณและบุคคล

นางกฤษณา  สุขสะอาด
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

นายวรพัทธ์  การุญจิรทรัพย์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นายชนะพล  พยอมแย้ม
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2104total visits,8visits today