คณะผู้บริหาร

นายธนพจ  แก้ววงษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ค.ม. การบริหารการศึกษา

นายวรพัทธ์ การุญจิรทรัพย์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ และงานบุคคล
กศ.ม. การบริหารการศึกษา

นางสาวปาณิสรา สิงหพงษ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กศ.ม. การบริหารการศึกษา

นางสาวศิวปรียา สิมโนนม่วง
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

นายธีรภัทร คงกัลป์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
ค.ม. การบริหารการศึกษา
Total Page Visits: 6587 - Today Page Visits: 3