คณะผู้บริหาร

นายวีระพงค์  ประดิษฐ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสายปัญญารังสิต

นางภาวิณีย์  แก้วอุดม
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงบประมาณและบุคคล

นางกฤษณา  สุขสะอาด
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

นายวรพัทธ์  การุญจิรทรัพย์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นายพิทยา  คำอาษา
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

4292total visits,15visits today