คณะผู้บริหาร

นายธนพจ  แก้ววงษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวรพัทธ์  การุญจิรทรัพย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานธุรการและบุคคล

นางสาวปาณิสรา  สิงหพงษ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นายธีรภัทร  คงกัลป์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวศิวปรียา  สิมโนนม่วง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน