คณะผู้บริหาร

นายธนพจ  แก้ววงษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวรพัทธ์  การุญจิรทรัพย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานธุรการและบุคคล

นางสาวปาณิสรา  สิงหพงษ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นายพิทยา  คำอาษา
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายจรัญ  เรืองทอง
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน