กิจกรรมปี 2562

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติระหว่างวันที่ 9 -16 สิงหาคม 2562

งานนิทรรศการงานอาชีพ Career Festival ตอนที่ 1 “ต้อนรับพี่กลับบ้าน”

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ

สายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ครั้งที่ 1ปีการศึกษา 2562

งานสัปดาห์ห้องสมุด ระหว่างวันที่ 31 ก.ค. – 2 ส.ค. 2562

การอบรมแกนนำ YC เพื่อนที่ปรึกษา (Youth Couselor)

สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ผู้อำนวยการมอบรางวัลแก่นักเรียน เนื่องในกิจกรรมวันสุนทรภู่

อ.ชัย ลาภเพิ่มทวี ในการอบรมให้ความรู้นร. ม.6 ในรายวิชาสังคมศึกษา

นายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกอบจ. เข้าเยี่ยมเยียนโรงเรียนสายปัญญารังสิต

กิจกรรมวันวัฒนธรรมจีน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ณ อาคารปัญญาพัฒน์

การจัดอบรมให้ความรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยอ.ศุภฤกษ์ สกุลชัยพรเลิศ

พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ วันที่ 1 ก.ค. 2562

กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียน

วันต่อต้านยาเสพติดโลก กิจกรรมการแสดงดนตรีของนักเรียน

ตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2562

กิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day

การประชุมผู้ปกครองเพื่อแนะแนวการศึกษาต่อระดับม. 6

กิจกรรมสาธิต work shop ในหัวข้อเรื่อง “kitchen chemistry”

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนราชวินิตบางเขน

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นม.3 และ ม.6

การเรียนปรับพื้นฐานของนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

การรับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นม.4 ปีการศึกษา 2562

การรับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นม.1 ปีการศึกษา 2562

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนปกติ

สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ที่มีความสามารถพิเศษ

กีฬาสานสัมพันธ์ครูในกลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตปิยมิตร ครั้งที่ 5

อบรมโครงการสื่อสร้างสรรค์ สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม จังหวัดปทุมธานี

อบรมการป้องกันเหตุอุบัติภัยและอัคคีภัย เทศบาลนครรังสิต

มอบตัวนร. ม. 1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ GIFTED และ MEP

สอบคัดเลือกนร. ม. 1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ GIFTED และ MEP

รับสมัครนร. ม. 1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ GIFTED และ MEP

งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

พิธีมอบธงคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สู่ 2562

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัด กิจกรรมสุดปลายฝั่ง ม.5 ก้าวไปข้างหน้าสู่ ม.6

กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณภาพผู้นำนร. และสานสัมพันธ์คณะกรรมการน

ติว O-NET 4 วิชาให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

การทดสอบ Pre-O-NET สำหรับนักเรียนชั้นม.3
ปีการศึกษา 2561

รับการประเมินการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
25 ม.ค. 62

พิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561
22 ม.ค. 62

พิธีมอบวุฒิบัตรและเครื่องหมายวูดแบดจ์
6 ก.พ. 62

รณรงค์ให้สวมหน้ากากกันฝุ่น PM 2.5
31 ม.ค. 62

กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม. 2
23-25 ม.ค. 62

กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.3
16-18 ม.ค. 62

กิจกรรมหัวข้อ “Internet of Things (IOT)”
24 ม.ค. 62

การทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของสหภาพยุโรป

กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน  ม.1
19-20 ม.ค. 62

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อด้าน Logistics 
3,17 ม.ค. 62

กิจกรรม “คลินิกเท่าทันสื่อ”  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 13 ม.ค. 62

ดร.งามพิศ ลวากร เยี่ยมโครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการ

กิจกรรมติว GAT เชื่อมโยง โดยทีมวิทยากรจาก TCAS School Tour

กิจกรรม “SPR Concert Happy New Year 2019”
4 ม.ค. 62

กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2562
4 ม.ค. 62

1071total visits,1visits today