กิจกรรมปี 2562

การนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

การประกวดผลงานงานนิทรรศการ IS ปีการศึกษา 2562

มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ จัดโครงการ Good News Corps

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

งานนิทรรศการและและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล

มอบเกียรติบัตร ศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ (การงานอาชีพ)

มอบเกียรติบัตร ศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา (หุ่นยนต์)

มอบเกียรติบัตร ศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา (คอมพิวเตอร์)

มอบเกียรติบัตร ศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ (แนะแนวและห้องสมุด)

มอบเกียรติบัตร ศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ (ภาษาต่างประเทศ)

มอบเกียรติบัตร ศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา (นาฏศิลป์)

มอบเกียรติบัตร ศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ดนตรี)

มอบเกียรติบัตร ศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ทัศนศิลป์)

มอบเกียรติบัตร ศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สุขศีกษาฯ)

มอบเกียรติบัตร ศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สังคมศีกษาฯ)

มอบเกียรติบัตร ศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา (วิทยาศาสตร์)

มอบเกียรติบัตร ศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา (คณิตศาสตร์)

มอบเกียรติบัตร ศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ภาษาไทย)

กิจกรรม SAIPANYARANGSIT FUN FESTIVAL 2019

กิจกรรมติวสอบนักธรรมระดับมัธยมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก

การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนสายปัญญารังสิต ประจำปีการศึกษา 2562

งานเกษียณอายุราชการ “สายใย สายสัมพันธ์ สายปัญญารังสิต”

โครงการบำบัดรักษาและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

กิจกรรมวันอาเซียน  ปีการศึกษา 2562 16 ส.ค. 2562

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติระหว่างวันที่ 9 -16 สิงหาคม 2562

งานนิทรรศการงานอาชีพ Career Festival ตอนที่ 1 “ต้อนรับพี่กลับบ้าน”

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ

สายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ครั้งที่ 1ปีการศึกษา 2562

งานสัปดาห์ห้องสมุด ระหว่างวันที่ 31 ก.ค. – 2 ส.ค. 2562

การอบรมแกนนำ YC เพื่อนที่ปรึกษา (Youth Couselor)

สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ผู้อำนวยการมอบรางวัลแก่นักเรียน เนื่องในกิจกรรมวันสุนทรภู่

อ.ชัย ลาภเพิ่มทวี ในการอบรมให้ความรู้นร. ม.6 ในรายวิชาสังคมศึกษา

นายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกอบจ. เข้าเยี่ยมเยียนโรงเรียนสายปัญญารังสิต

กิจกรรมวันวัฒนธรรมจีน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ณ อาคารปัญญาพัฒน์

การจัดอบรมให้ความรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยอ.ศุภฤกษ์ สกุลชัยพรเลิศ

พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ วันที่ 1 ก.ค. 2562

กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียน

วันต่อต้านยาเสพติดโลก กิจกรรมการแสดงดนตรีของนักเรียน

ตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2562

กิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day

การประชุมผู้ปกครองเพื่อแนะแนวการศึกษาต่อระดับม. 6

กิจกรรมสาธิต work shop ในหัวข้อเรื่อง “kitchen chemistry”

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนราชวินิตบางเขน

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นม.3 และ ม.6

การเรียนปรับพื้นฐานของนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

การรับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นม.4 ปีการศึกษา 2562

การรับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นม.1 ปีการศึกษา 2562

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนปกติ

สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ที่มีความสามารถพิเศษ

กีฬาสานสัมพันธ์ครูในกลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตปิยมิตร ครั้งที่ 5

อบรมโครงการสื่อสร้างสรรค์ สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม จังหวัดปทุมธานี

อบรมการป้องกันเหตุอุบัติภัยและอัคคีภัย เทศบาลนครรังสิต

มอบตัวนร. ม. 1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ GIFTED และ MEP

สอบคัดเลือกนร. ม. 1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ GIFTED และ MEP

รับสมัครนร. ม. 1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ GIFTED และ MEP

งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

พิธีมอบธงคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สู่ 2562

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัด กิจกรรมสุดปลายฝั่ง ม.5 ก้าวไปข้างหน้าสู่ ม.6

กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณภาพผู้นำนร. และสานสัมพันธ์คณะกรรมการน

ติว O-NET 4 วิชาให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

การทดสอบ Pre-O-NET สำหรับนักเรียนชั้นม.3
ปีการศึกษา 2561

รับการประเมินการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
25 ม.ค. 62

พิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561
22 ม.ค. 62

พิธีมอบวุฒิบัตรและเครื่องหมายวูดแบดจ์
6 ก.พ. 62

รณรงค์ให้สวมหน้ากากกันฝุ่น PM 2.5
31 ม.ค. 62

กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม. 2
23-25 ม.ค. 62

กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.3
16-18 ม.ค. 62

กิจกรรมหัวข้อ “Internet of Things (IOT)”
24 ม.ค. 62

การทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของสหภาพยุโรป

กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน  ม.1
19-20 ม.ค. 62

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อด้าน Logistics 
3,17 ม.ค. 62

กิจกรรม “คลินิกเท่าทันสื่อ”  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 13 ม.ค. 62

ดร.งามพิศ ลวากร เยี่ยมโครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการ

กิจกรรมติว GAT เชื่อมโยง โดยทีมวิทยากรจาก TCAS School Tour

กิจกรรม “SPR Concert Happy New Year 2019”
4 ม.ค. 62

กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2562
4 ม.ค. 62

Total Page Visits: 3255 - Today Page Visits: 1