กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

งานแนะแนว

นางเด่นตา ทัพพิจิตร
ครูชำนาญการ
หัวหน้างานแนะแนว

นางเจนจิรา เทพนุรักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายทศพล สูงคาสิทธิ์
ครูผู้ช่วย

นายชาญชัย ประพาน
ครูผู้ช่วย

งานห้องสมุด

ว่าที่ร.ต.หญิงธิดารัตน์ บุญล้อม
ครูชำนาญการ
หัวหน้างานห้องสมุด

นางสาววิไลวรรณ ไชยสงคราม
ครู

นางสาวกรุณา รามัญจิต
ครูผู้ช่วย

ห้องพักครูแนะแนว ห้อง 426 (อาคาร 4 ชั้น 2)

📞เบอร์ติดต่อ 02-536-3544 ต่อ 403

ห้องสมุด อาคาร 4 ชั้น 2

📞เบอร์ติดต่อ 02-536-3544 ต่อ 401

1620total visits,11visits today