กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

งานแนะแนว

นายทศพล สูงคาสิทธิ์
ครู
ศศ.บ. จิตวิทยาแนะแนว
หัวหน้างานแนะแนว
นางเด่นตา ทัพพิจิตร
ครูชำนาญการ
ค.บ. จิตวิทยาแนะแนว
นายชาญชัย ประพาน
ครู
วท.บ. วิทยาและการแนะแนว
นางสาวกรัณย์ชนพร แดงศรีธรรม
ครูผู้ช่วย
ค.บ. จิตวิทยา

งานห้องสมุด

ว่าที่ร.ต.หญิงธิดารัตน์ บุญล้อม
ครูชำนาญการ
ศศ.ม. สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
ศศ.บ. สารสนเทศศึกษา-บรรณารักษ์
หัวหน้างานห้องสมุด

นางสาววิไลวรรณ ไชยสงคราม
ครู
ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์
นางสาวกรุณา รามัญจิต
ครู
กศ.ม. การอุดมศึกษา
ศศ.บ. บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศ

ห้องพักครูแนะแนว ห้อง 426 (อาคาร 4 ชั้น 2)

?เบอร์ติดต่อ 02-536-3544 ต่อ 403

ห้องสมุด อาคาร 4 ชั้น 2

?เบอร์ติดต่อ 02-536-3544 ต่อ 401

Total Page Visits: 4845 - Today Page Visits: 2