ข้อมูลโรงเรียน

เอกลักษณ์ :  โรงเรียนแห่งความสุข

อัตลักษณ์ :  สง่างาม  รู้รอบ  รับผิดชอบสังคม

วิสัยทัศน์ :

โรงเรียนสายปัญญารังสิต เป็นสถานศึกษามาตรฐานสากลชั้นนำบนพื้นฐานความเป็นไทย

พันธกิจ :

1. เสริมสร้างผู้เรียนใหมีการเรียนรู้มีศักยภาพตามทักษะศตวรรษที่ 21
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามแนววิถีไทย
3. บริหารจัดการระบบคุณภาพสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ทุกภาคส่วน
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
5. พัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ สื่อเทคโนโลยี ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้
6. ส่งเสริมครูจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
7. พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ

เป้าประสงค์ :

1. ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป รักการเรียนรู้มีศักยภาพตามทักษะศตวรรษที่ 21
2. ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป มีคุณธรรมจริยธรรมตามแนววิถีไทย
3. โรงเรียนบริหารงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
4. สถานศึกษาจะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
5. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. มีแหล่งการเรียนรู้อย่างทั่วถึงทุกกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้
7. สภาพแวดล้อมอาคารสถานที่สะอาดร่มรื่นสวยงามมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
8. ครูร้อยละ 90 ขึ้นไปจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
9. ครูทุกคนเป็นผู้จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
10. ครูทุกคนเป็นครูมืออาชีพ

ประวัติโรงเรียน :

เมื่อ พ.ศ. 2521 ได้รับการบริจาคที่ดินจำนวน 35 ไร่ จากนายห้างเจียง ภักดีจรัส โดยน้อมเกล้าฯถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในตามความในหนังสือที่มีถึงกรมสามัญศึกษา เนื่องจากที่ผู้อำนวยการโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ติดต่อขอที่ดินเพื่อขยายโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้รองรับนักเรียนจากชานเมืองและต่างจังหวัดมากขึ้น โดยขอให้จัดตั้งโรงเรียนสายปัญญา 2 ขึ้นในงบประมาณขณะนั้น

 • วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2522 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนสายปัญญารังสิตขึ้น
 • พ.ศ. 2524 ได้เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในแบบสหศึกษา
 • พ.ศ. 2527 ได้เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล :

 • พ.ศ. 2547 ได้เปิดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • พ.ศ. 2548 ได้เปิดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Gifted) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • พ.ศ. 2550 ได้เปิดการเรียนการสอนห้องเรียน MEP ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • พ.ศ. 2551 ได้เพิ่มห้องเรียน MEP และ Gifted เป็น 2 ห้องเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • พ.ศ. 2552 ได้เปิดการเรียนการสอนห้องเรียน Gifted ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ข้อมูลทั่วไป :

 • ตั้งอยู่เลขที่ 99 ถนนพหลโยธิน 87 ซอย 6 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130
 • อยู่ภายใต้สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
 • ประเภทสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
 • เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายแบบสหศึกษา

พิกัดตำแหน่ง :

 • ตั้งอยู่ที่เส้นละติจูดที่ 13 องศา 58 ลิปดา 26 พิลิปดา เหนือ (13.973945 องศา เหนือ) และลองติจูดที่ 100 องศา 36 ลิปดา 40 พิลิบดา ตะวันออก (100.611033 องศา ตะวันออก)
 • ขนาดพื้นที่มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 35 ไร่

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน :

ในเริ่มแรกใช้ตราประจำเช่นเดียวกับโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ต่อมาจึงได้เปลี่ยนเป็นตราปัจจุบัน ซึ่งนิยมเรียกว่าตรา ส.ป.ร. หรือเครื่องหมายมงกุฎครอบ (ดังที่ปรากฏในเพลงประจำโรงเรียน)

สีประจำโรงเรียน : น้ำเงิน เหลือง

คติพจน์ประจำโรงเรียน : นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา “ไม่มีแสงสว่างใดเสมอเท่าแสงแห่งปัญญา”

คำขวัญ : เรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม นำสังคม

ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์

เพลงประจำโรงเรียน : เพลงมาร์ช ส.ป.ร.   ประพันธ์เนื้อร้องและทำนองโดย ชาญชัย บัวบังศร

ห้องเรียน :

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ห้องเรียนปกติ จำนวน 6 ห้องเรียนต่อระดับชั้น
 • ห้องเรียน Mini English Program (MEP) จำนวน 2 ห้องเรียนต่อระดับชั้น
 • ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ห้องเรียนต่อระดับชั้น
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ห้องเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (วิทย์-คณิต) จำนวน 2 ห้องเรียนต่อระดับชั้น
 • ห้องเรียนแผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (ศิลป์-คำนวณ) จำนวน 1 ห้องเรียนต่อระดับชั้น
 • ห้องเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย-สังคมศึกษา (ศิลป์-สังคม) จำนวน 1 ห้องเรียนต่อระดับชั้น
 • ห้องเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น-จีน (ศิลป์-ญี่ปุ่น-จีน) จำนวน 1 ห้องเรียนต่อระดับชั้น
 • ห้องเรียน Mini English Program (MEP) จำนวน 2 ห้องเรียนต่อระดับชั้น
 • ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted) จำนวน 1 ห้องเรียนต่อระดับชั้น
Total Page Visits: 17663 - Today Page Visits: 12