แผนผังโรงเรียน

 

สิ่งปลูกสร้างภายในโรงเรียน

1. อาคาร 1 เป็นอาคาร 4 ชั้น แบบ 415 พิเศษ ถือว่าเป็นอาคารถาวรแห่งแรกของโรงเรียน และเป็นที่ตั้งของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประกอบด้วยห้องต่างๆดังนี้

 • ห้องเรียน Gifted ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
 • ห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
 • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์
 • ห้องระบบดูแล(ฝ่ายปกครอง)
 • ห้องเกียรติยศ
 • ห้องฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

2. อาคาร 2 เป็นอาคาร 3 ชั้น แบบ 318 ค เป็นที่ตั้งของส่วนบริหารและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยห้องต่างๆ ดังนี้

 • ห้องธุรการ
 • ห้องผู้อำนวยการ
 • ห้องแผนงาน
 • ห้องฝ่ายทะเบียนวัดผล
 • ห้องฝ่ายวิชาการ
 • ห้องท่านผู้หญิงพวงร้อย(สนิทวงศ์) อภัยวงศ์
 • ห้องโสตทัศนศึกษา
 • ห้องพักครูเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
 • ห้อง Research center
 • ห้องเรียน MEP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 

 

3. อาคาร 3 เป็นอาคาร 4 ชั้น แบบ 318 ล เป็นที่ตั้งของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และโรงอาหารบริเวณชั้นล่างของอาคาร ประกอบด้วยห้องต่างๆ ดังนี้

 • ห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
 • ห้องเรียน MEP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
 • ห้องปฏิบัติการเคมี
 • ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
 • ห้องเรียนภาษาอังกฤษ(ปรับอากาศ)
 • โรงอาหาร
 

 

4. อาคาร 4 เป็นอาคาร 4 ชั้น แบบ 318 ล/30 เป็นที่ตั้งของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและสังคมศึกษา รวมถึงศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หน่วยงานแนะแนว และห้องสมุดของโรงเรียน ประกอบด้วยห้องต่างๆ ดังนี้

 • ห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
 • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • ห้องศูนย์ภาษาไทย
 • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
 • ห้องศูนย์สังคมศึกษาฯ ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์
 • ห้องศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 • ห้องแนะแนว
 • ห้องพยาบาล
 • ห้องสมุดเฉลิมกาญจนาภิเษก
 • ร้านสหกรณ์โรงเรียน
 • ร้านถ่ายเอกสาร
 

 

5. อาคาร 5 เป็นอาคาร 5 ชั้น แบบ พิเศษ เป็นที่ตั้งของห้องนาฎศิลป์ ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ ประกอบด้วยห้องต่างๆ ดังนี้

 • ห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
 • ห้องพักครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

 

6. โรงฝึกงาน มีทั้งหมด 3 โรง แบ่งเป็น

 • โรงฝึกงาน (มพช 2)เป็นที่ตั้งของห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ (เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม)ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ และห้องงานช่างโลหะ
 • โรงฝึกงาน แบบ 102/27 เป็นที่ตั้งของห้องงานปั้น และห้องงานช่างไม้
 • โรงฝึกงาน แบบ 204/27 เป็นอาคาร 2 ชั้น เป็นที่ตั้งของห้องคหกรรม ห้องพักครูและห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะฯ(ศิลปะ ดนตรี และนาฎศิลป์)

7. หอประชุมโรงเรียน แบบ 100/27 สำหรับงานกิจกรรมสำคัญในโรงเรียน เช่น พิธีไหว้ครู งานแสดงละคร และเป็นสนามอเนกประสงค์ในที่ร่ม ปัจจุบันมีเครื่องปรับอากาศในหอประชุม ซึ่งดำเนินการในปี พ.ศ. 2554

 

8. อาคารปัญญาพัฒน์ (ลานหน้าเสาธง)ตั้งอยู่หน้าอาคาร 1 เป็นที่สำหรับเข้าแถวเคารพธงชาติ หรือทำกิจกรรมสำคัญต่างๆ

 

9. สนามฟุตบอล ปัจจุบันมีอัฒจันทร์ถาวรซึ่งดำเนินการในปี พ.ศ. 2554

Total Page Visits: 8306 - Today Page Visits: 2