>>สถานศึกษา

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสายปัญญารังสิต

ที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

1

นางสาวอารีวรรณ  เอมโกษา ประธานกรรมการ

2

นายสมชาย  ไตรสุริยธรรมา ผู้แทนผู้ปกครอง

3

นางโฉมนภา  วัชรัมพร ผู้แทนครู

4

พ.อ.อ.วัชรพล  กระตุดเงิน ผู้แทนองค์กรชุมชน

5

นายธีรวุฒิ   กลิ่นกุสุม ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6

นายกอบวิทย์   พิริยะวัฒน์ ผู้แทนศิษย์เก่า

7

พระสุทธิธรรมาจารย์ ผู้แทนพระสงฆ์

8

พระครูพิศาลธรรมานุวัตร ผู้แทนพระสงฆ์

9

ดร.สุเทพ    บุญซ้อน ผู้ทรงคุณวุฒิ

10

ดร.สุนีย์   สอนตระกูล ผู้ทรงคุณวุฒิ

11

ดร.ขวัญชัย  พานิชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ

12

นางสาวอนงค์   อ่ำรอด ผู้ทรงคุณวุฒิ

13

นาวาอากาศเอก เอก   ศรลัมภ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

14

นายประดับ  ปรีชานุกูล ผู้ทรงคุณวุฒิ

15

นายวีระพงค์  ประดิษฐ์

ผู้อำนวยการ ร.ร.สายปัญญารังสิต

กรรมการและเลขานุการ