>>สถานศึกษา

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสายปัญญารังสิต

ที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

1

นางสาวอารีวรรณ  เอมโกษา ประธานกรรมการ

2

นายสมชาย  ไตรสุริยธรรมา ผู้แทนผู้ปกครอง

3

นางโฉมนภา  วัชรัมพร ผู้แทนครู

4

พ.อ.อ.วัชรพล  กระตุดเงิน ผู้แทนองค์กรชุมชน

5

นายธีรวุฒิ   กลิ่นกุสุม ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6

นายกอบวิทย์   พิริยะวัฒน์ ผู้แทนศิษย์เก่า

7

พระสุทธิธรรมาจารย์ ผู้แทนพระสงฆ์

8

พระครูพิศาลธรรมานุวัตร ผู้แทนพระสงฆ์

9

ดร.สุเทพ    บุญซ้อน ผู้ทรงคุณวุฒิ

10

ดร.สุนีย์   สอนตระกูล ผู้ทรงคุณวุฒิ

11

ดร.ขวัญชัย  พานิชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ

12

นางสาวอนงค์   อ่ำรอด ผู้ทรงคุณวุฒิ

13

นาวาอากาศเอก เอก   ศรลัมภ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

14

นายประดับ  ปรีชานุกูล ผู้ทรงคุณวุฒิ

15

นายวีระพงค์  ประดิษฐ์

ผู้อำนวยการ ร.ร.สายปัญญารังสิต

กรรมการและเลขานุการ
Total Page Visits: 3476 - Today Page Visits: 3