คณิตศาสตร์

นางสาวอรนิภา หมื่นสายญาติ
ครู
ค.บ. คณิตศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
นายพิมพ์พันธุ์ หอมแก่นจัน
ครู
ศษ.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา
ศษ.บ. คณิตศาสตร์ศึกษา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

นายชัยณรงค์ หนูหวาน
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม. คณิตศาสตร์
นางสาววริศรา วัชรเวียงชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศษ.บ. คณิตศาสตร์
นางสาวอรพรรณ เจิมธานี
ครูชำนาญการ
ศษ.ม. คณิตศาสตร์
ค.บ. คณิตศาสตร์
นายไพรินทร์ ละครเขต
ครูชำนาญการ
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
วท.บ. คณิตศาสตร์

นางสาวลดาวัลย์ ตั้งมั่น
ครู
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
ศษ.บ. การสอนคณิตศาสตร์
นายศรัณย์ เสถียนจารุรัตน์
ครู
กศ.บ. คณิตศาสตร์
นางสาวกานต์ธีรา คำโท
ครู
ค.บ. คณิตศาสตร์
นายธนัตถ์ พาสุข
ครู
ศษ.บ. คณิตศาสตร์
นางสาวเบญจพร กาญจนาภรณ์
ครู
วท.บ. คณิตศาสตร์
นางสาวนันทรัตน์ อ่วมสอาด
ครู
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
วท.บ. คณิตศาสตร์ประยุกต์
นางสาวบุษยมาศ ป่าติ้ว
ครูผู้ช่วย
ค.บ. คณิตศาสตร์
นายศุภเมธี  ศรีเข็ม
ครูผู้ช่วย
ค.บ. คณิตศาสตร์

ห้องพักครูคณิตศาสตร์  ห้อง 121 (อาคาร 1 ชั้น 2)

📞เบอร์ติดต่อ 02-536-3544 ต่อ 109