คณิตศาสตร์

นายพิมพ์พันธุ์ หอมแก่นจัน
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

นางสาววริศรา วัชรเวียงชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

นางลินดาร์ ชาติกานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางโฉมนภา วัชรัมพร
ครูชำนาญการพิเศษ

นายชัยณรงค์ หนูหวาน
ครูชำนาญการพิเศษ

นายชัยวัน พุ่มเจริญ
ครูชำนาญการ

นางสาวอรพรรณ เจิมธานี
ครูชำนาญการ

นายไพรินทร์ ละครเขต
ครู

นางสาววงษ์ศิริ ชินสุวรรณ
ครู

นางสาวลดาวัลย์ ตั้งมั่น
ครู

นายศรัณย์ เสถียนจารุรัตน์
ครู

นางสาวกานต์ธีรา คำโท
ครู

นางสาวอรนิภา หมื่นสายญาติ
ครู

นายธนัตถ์ พาสุข
ครูผู้ช่วย

นางสาวเบญจพร กาญจนาภรณ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวบุษยมาศ ป่าติ้ว
ครูผู้ช่วย

ห้องพักครูคณิตศาสตร์  ห้อง 121 (อาคาร 1 ชั้น 2)

📞เบอร์ติดต่อ 02-536-3544 ต่อ 109

2844total visits,6visits today