คณิตศาสตร์

นายพิมพ์พันธุ์ หอมแก่นจัน
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

นางสาววริศรา วัชรเวียงชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

นายชัยณรงค์ หนูหวาน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอรพรรณ เจิมธานี
ครูชำนาญการ

นายไพรินทร์ ละครเขต
ครูชำนาญการ

นางสาววงษ์ศิริ ชินสุวรรณ
ครู

นางสาวลดาวัลย์ ตั้งมั่น
ครู

นายศรัณย์ เสถียนจารุรัตน์
ครู

นางสาวกานต์ธีรา คำโท
ครู

นางสาวอรนิภา หมื่นสายญาติ
ครู

นายธนัตถ์ พาสุข
ครู

นางสาวเบญจพร กาญจนาภรณ์
ครู

นางสาวบุษยมาศ ป่าติ้ว
ครูผู้ช่วย

นายศุภเมธี  ศรีเข็ม
ครูผู้ช่วย

ห้องพักครูคณิตศาสตร์  ห้อง 121 (อาคาร 1 ชั้น 2)

📞เบอร์ติดต่อ 02-536-3544 ต่อ 109

6453total visits,1visits today