วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนงลักษณ์ เนียมแสง
ครู
กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายวัชรกรรณ ธรรมกูล
ครู
วท.บ. ฟิสิกส์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวอุทัยรัตน์ ธรรมอินทร์
ครู
ศษ.บ. ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวปิยะรัตน์ ชาวอบทม
ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.ม. การสอนชีววิทยา
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางชนากานต์ วรงค์
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม. วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ชีววิทยา
ค.บ. วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา
นางสาวสุดถนอม ธีระคุณ
ครูชำนาญการ
กศ.ม. เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางสายฝน พิลึกเรือง
ครูชำนาญการ
ค.บ. วิทยาศาสตร์

นางสาวมนัสวีน์ อุดม
ครูชำนาญการ
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
นางสาวกชปาณ ชาญศรี
ครูชำนาญการ
ศษ.ม. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
กศ.บ. วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์
นายนครินทร์ ซื่อสัตย์
ครูชำนาญการ
วท.บ. คอมพิวเตอร์
นางสุรัจชา จำนงค์วงศ์สกุล
ครูชำนาญการ
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
วท.บ. เคมี

นางสาวภรณ์ภัสสรณ์ จ่าชัยภูมิ
ครูชำนาญการ
ศษ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์
กศ.บ. วิทยาศาสตร์เคมี
นางสาวแพรทอง พิลาสา
ครูชำนาญการ
วท.บ. เคมี
นางสาวทิพวรรณ์ ถาหล้า
ครูชำนาญการ
วท.บ. ชีววิทยาประยุกต์(จุลชีววิทยา)
นายไชยเดช นูนคาน 
ครูชำนาญการ
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์

นางสาววิจิตรา วิภาคาร 
ครู
วท.บ. ชีววิทยา
นางสาวรุจิลาภา พรสิงห์
ครู
วศ.บ. วิศวกรรมเคมี
นางสาวกนกพร สุดหาญ
ครู
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
วท..บ. ฟิสิกส์-พลังงาน
นางยุภา พลอุบล
ครู
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายพิทยา คำอาษา
ครู
บธ.บ. คอมพิวเตอร์
นางสาวยุพาภรณ์ ลิ้มสงวน
ครู
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวอัญชลี บุศราคำ
ครู
ศษ.บ. เคมี
นางสาวสิรินันท์ บุญญานันท์
ครู
ค.บ. ชีววิทยา
นางสาวรัตติยา พุ่มพวง
ครู
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ห้องพักครูวิทยาศาสตร์ทั่วไป เคมี ชีววิทยา  ห้อง 321 (อาคาร 3 ชั้น 2)

?เบอร์ติดต่อ 02-536-3544 ต่อ 300

ห้องพักครูวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์  ห้อง 523 (อาคาร 5 ชั้น 2)

?เบอร์ติดต่อ 02-536-3544 ต่อ  604

ห้องพักครูเทคโนโลยี ห้อง 223 – 224 (อาคาร 2 ชั้น 2)

?เบอร์ติดต่อ 02-536-3544 ต่อ 207, 208

Total Page Visits: 8699 - Today Page Visits: 6