สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายสาธิต คู่พิมาย 
ครู
ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายศักดิ์ณรงค์ ชัยภา
ครู
ศษ.บ. สังคมศึกษา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวอัญชลี วิณวันก์
ครูชำนาญการพิเศษ
ศศ.ม. สังคมศึกษา
ค.บ. สังคมศึกษา
นางสาวชลนิชา บุญเพ็ญ 
ครูชำนาญการ
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
ค.บ. สังคมศึกษา
นายณัฐพล จันทรสุทธิพันธุ์
ครูชำนาญการ
ศษ.ม. การสอนสังคมศึกษา
ศศ.บ. ประวัติศาสตร์
นางสาวเพชรรัตน์ วงค์คำ 
ครู
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

นางชนิชา เฉิดจินดา
ครู
ค.บ. สังคมศึกษา
นางสาวสิริพร จิตมั่น 
ครู
ค.บ. สังคมศึกษา
นายศราณุพงษ์ วิจิตเกตุธีรชัย
ครู
ศศ.ม. อาชญวิทยาและงานยุติธรรม
ศศ.บ. สื่อสารมวลชน-รัฐศาสตร์
นางสาวอัญพัชญ์ พรอดุลย์เกตน์
ครู
กศ.บ. สังคมศึกษา
นางสาวกาญจนา เพ็งชื่นมะดัน
ครู
ค.บ. สังคมศึกษา
นายนันทกร แว่นแก้ว
ครูผู้ช่วย
ค.บ. สังคมศึกษา
นางสาวชนาพร สุขหลอ
ครูผู้ช่วย
ค.บ. สังคมศึกษา

ห้องพักครูสังคมศึกษาฯ ห้อง 435 (อาคาร 4 ชั้น 3)

?เบอร์ติดต่อ 02-536-3544 ต่อ 405

Total Page Visits: 7040 - Today Page Visits: 3