ภาษาไทย

นายภัทรวรรธน์ ปิจจวงค์ 
ครู
พธ.บ. การสอนภาษาไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
นางสาวสุณิสา ศิรินวล 
ครู
ค.บ. ภาษาไทย
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

นางดวงทิพย์ พุ่มเจริญ
ครูชำนาญการ
กศ.บ. ภาษาไทย
นางสาวจุฑามาศ สุวรรณมณี
ครูชำนาญการ
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
ค.บ. ภาษาไทย
นางวัชรีภรณ์ กลมกล่อม
ครูชำนาญการ
กศ.ม. การสอนภาษาไทย
ศศ.บ. ภาษาไทย
นายวัลลภ นวกุล
ครูชำนาญการ
ค.บ. ภาษาไทย

นายไวกูณฐ์ มาลัย
ครูชำนาญการ
ค.บ. ภาษาไทย
นางสาวภัสร์วริ​ญ​ญ์​ เอี่ยมสอาด
ครู
ศษ.ม. ภาษาไทย
ศษ.บ. การสอนภาษาไทย
นางสาวพรสุดา ฝากาฝืด 
ครู
ค.บ. ภาษาไทย
นางสาวธีรกานต์ หอมประคำ
ครู
ศศ.บ. ภาษาไทย

นางสาวเพียงหทัย เผยศิริ 
ครู
ค.บ. ภาษาไทย

ห้องพักครูภาษาไทย  ห้อง 432 (อาคาร 4 ชั้น 3)

📞เบอร์ติดต่อ 02-536-3544 ต่อ 406