ภาษาไทย

นางสาวจุฑามาศ สุวรรณมณี
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

นางสาวอาภรณ์ เอี่ยมสอาด
ครู
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

นางดวงทิพย์ พุ่มเจริญ
ครูชำนาญการ

นายวัลลภ นวกุล
ครูชำนาญการ

นางวัชรีภรณ์ กลมกล่อม
ครูชำนาญการ

นายไวกูณฐ์ มาลัย
ครู

นายภัทรวรรธน์ ปิจจวงค์ 
ครู

นางสาวสุณิสา ศิรินวล 
ครู

นางสาวธีรกานต์ หอมประคำ
ครูผู้ช่วย

นางสาวเพียงหทัย เผยศิริ 
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรสุดา ฝากาฝืด 
ครูผู้ช่วย

ห้องพักครูภาษาไทย  ห้อง 432 (อาคาร 4 ชั้น 3)

📞เบอร์ติดต่อ 02-536-3544 ต่อ 406

4971total visits,9visits today