ภาษาไทย

นางสาวจุฑามาศ สุวรรณมณี
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

นางสาวอาภรณ์ เอี่ยมสอาด
ครู
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

นางสิรินทร์ทิพย์ สรรพ่อค้า
ครูชำนาญการ

นางดวงทิพย์ พุ่มเจริญ
ครูชำนาญการ

นายวัลลภ นวกุล
ครูชำนาญการ

นางวัชรีภรณ์ กลมกล่อม
ครูชำนาญการ

นายไวกูณฐ์ มาลัย
ครู

นายทศพล ปิจจวงค์ 
ครู

นางสาวสุณิสา ศิรินวล 
ครูผู้ช่วย

นางสาวธีรกานต์ หอมประคำ
ครูผู้ช่วย

นางสาวเพียงหทัย เผยศิริ 
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรสุดา ฝากาฝืด 
ครูผู้ช่วย

ห้องพักครูภาษาไทย  ห้อง 432 (อาคาร 4 ชั้น 3)

📞เบอร์ติดต่อ 02-536-3544 ต่อ 406

2359total visits,3visits today