การงานอาชีพ

นายศรายุทธ โพธิ์ทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

นายมนตรี แก้วกำจรชัย
ครูครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

นางธมนวรรณ์ มนทิม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางถาวร พิมลไพบูลย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายชนะพล พยอมแย้ม
ครูชำนาญการ

นางสาคร ใจสมัคร
ครูชำนาญการ

นางสาววาสนา จำปาศรี
ครูชำนาญการ

นางสาวภัคปภา บัญญัติ 
ครู

นางสาววิไลวัลย์ แก่นลา
ครู

นายวิทยา แสงยศ 
ครูผู้ช่วย

นายสันติสุข ฐาโอษฐ์
ครูผู้ช่วย

นายเรวัตร นิ่มนงค์
ครูผู้ช่วย

ห้องพักครูการงานอาชีพ (คหกรรม) อาคารประกอบชั้น 1

📞เบอร์ติดต่อ 02-536-3544 ต่อ 505, 506

ห้องพักครูการงานอาชีพ (งานช่าง) อาคารฝึกงาน 1 และ 2

📞เบอร์ติดต่อ 02-536-3544 ต่อ 503, 504

ห้องพักครูเทคโนโลยี ห้อง 223 – 224 (อาคาร 2 ชั้น 2)

📞เบอร์ติดต่อ 02-536-3544 ต่อ 207, 208

2105total visits,10visits today