การงานอาชีพ

นายสันติสุข ฐาโอษฐ์
ครู
คอ.บ. ไฟฟ้ากำลัง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ
นายเรวัตร นิ่มนงค์
ครู
วท.บ. สัตวศาสตร์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

นางธมนวรรณ์ มนทิม
ครูชำนาญการพิเศษ
บธ.บ. วิทยาการจัดการ
นายมนตรี แก้วกำจรชัย
ครูครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. ช่างก่อสร้าง
นางถาวร พิมลไพบูลย์
ครูชำนาญการพิเศษ
คศ.บ. พัฒนาการเด็ก
นางสาววาสนา จำปาศรี
ครูชำนาญการ
กศ.บ. คหกรรม

นางสาคร ใจสมัคร
ครูชำนาญการ
กศ.บ. คหกรรมศาสตร์
นางสาวภัคปภา บัญญัติ 
ครู
บธ.บ. การเงินและบัญชี
นางสาววิไลวัลย์ แก่นลา
ครู
คศ.บ. อาหารและโภชนาการ

ห้องพักครูการงานอาชีพ (คหกรรม) อาคารประกอบชั้น 1

📞เบอร์ติดต่อ 02-536-3544 ต่อ 505, 506

ห้องพักครูการงานอาชีพ (งานช่าง) อาคารฝึกงาน 1 และ 2

📞เบอร์ติดต่อ 02-536-3544 ต่อ 503, 504

ห้องพักครูเทคโนโลยี ห้อง 223 – 224 (อาคาร 2 ชั้น 2)

📞เบอร์ติดต่อ 02-536-3544 ต่อ 207, 208