การงานอาชีพ

นายศรายุทธ โพธิ์ทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

นายมนตรี แก้วกำจรชัย
ครูครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

นางธมนวรรณ์ มนทิม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางถาวร พิมลไพบูลย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาคร ใจสมัคร
ครูชำนาญการ

นางสาววาสนา จำปาศรี
ครูชำนาญการ

นางสาวภัคปภา บัญญัติ 
ครู

นางสาววิไลวัลย์ แก่นลา
ครู

นายวิทยา แสงยศ 
ครู

นายสันติสุข ฐาโอษฐ์
ครู

นายเรวัตร นิ่มนงค์
ครู

ห้องพักครูการงานอาชีพ (คหกรรม) อาคารประกอบชั้น 1

📞เบอร์ติดต่อ 02-536-3544 ต่อ 505, 506

ห้องพักครูการงานอาชีพ (งานช่าง) อาคารฝึกงาน 1 และ 2

📞เบอร์ติดต่อ 02-536-3544 ต่อ 503, 504

ห้องพักครูเทคโนโลยี ห้อง 223 – 224 (อาคาร 2 ชั้น 2)

📞เบอร์ติดต่อ 02-536-3544 ต่อ 207, 208

4418total visits,6visits today