ศิลปะ

นายนิติกร สมจิตร
ครูชำนาญการ
ศศ.บ. ดนตรีสากล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ

นางสาวสุวรรณ์ หอมจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.บ. ศิลปหัตถกรรม
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ

นางเสาวณีย์ เพียซ้าย
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. บริหารการศึกษา

นายธีรพล สมจิตร
ครูชำนาญการ
ค.บ. ศิลปกรรม(ดนตรีสากล)

นายเจษฎา ออกกิจวัตร์
ครู
ศศ.บ. ดนตรีไทย

นางสาวนภาพร จันทราช
ครู
ศศ.บ. ศิลปกรรม

นายเทียนชัย นาคแผ่น
ครู
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
ศษ.บ. นาฎศิลป์

นายธัชนนท์ น่าชม
ครูผู้ช่วย
ศ.บ. ศิลปะไทย

ห้องพักครูดนตรี-ศิลปะ อาคารประกอบชั้น 2

?เบอร์ติดต่อ 02-536-3544 ต่อ 507, 508

ห้องพักครูนาฏศิลป์ 512 (อาคาร 5 ชั้น 1)

?เบอร์ติดต่อ 02-536-3544 ต่อ 602

Total Page Visits: 4787 - Today Page Visits: 5