ศิลปะ

นายนิติกร สมจิตร
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ

นางสาวสุวรรณ์ หอมจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ

นางเสาวณีย์ เพียซ้าย
ครูชำนาญการพิเศษ

นายธีรพล สมจิตร
ครู

นายเจษฎา ออกกิจวัตร์
ครู

นางสาวนภาพร จันทราช
ครู

นายเทียนชัย นาคแผ่น
ครู

นายธัชนนท์ น่าชม
ครูผู้ช่วย

ห้องพักครูดนตรี-ศิลปะ อาคารประกอบชั้น 2

📞เบอร์ติดต่อ 02-536-3544 ต่อ 507, 508

ห้องพักครูนาฏศิลป์ 512 (อาคาร 5 ชั้น 1)

📞เบอร์ติดต่อ 02-536-3544 ต่อ 602

3704total visits,2visits today