การฝึกภาคสนามเขาชนไก่ นศท. ปี 2 ชาย และ นศท. ปี 3 หญิง