พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข