พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ระหว่างโรงเรียนสายปัญญารังสิต สถานีตำรวจ โรงพยาบาล
เครือข่ายผู้ปกครอง วัด และชุมชน