"ลูก ส.ป.ร.เข้ารับประกาศนียบัตรจาก
รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดี แก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ"