คณะผู้บริหารโรงเรียน และคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ
ร่วมกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา
และลูกจ้างประจำผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566