ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งที่ผ่านการคัดเลือก
เข้าร่วมอบรมรอบ Onsite ในโครงการพัฒนาเพิ่มผู้มีความสามารถพิเศษ
ระดับมัธยมศึกษา-อาชีวศึกษา และเครือข่ายด้านวิทยาการหุ่นยนต์
ปัญญาประดิษฐ์ และโค้ดดิ้ง (Robotics, AI, and Coding: RAC)