เด็กหญิงวาสนา เนื่องทวี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนสายปัญญารังสิต ได้รับตำแหน่งยุวทูต UN PKFC 2023