"เด็กหญิงวาสนา เนื่องทวี นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนสายปัญญารังสิต
ทูตเยาวชนการท่องเที่ยวและทูตเยาวชนการกีฬา ปี 2022
เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการฝึกปฏิบัติและดูงานเศรษฐกิจพอเพียง"