เด็กหญิงวาสนา เนื่องทวี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนสายปัญญารังสิต เข้ารับรางวัลวัฒนธรรมวินิต
และ รางวัล Young Smart : Young ทำดี จากกระทรวงวัฒนธรรม