ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566
ชั้น ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 183 187 370
มัธยมศึกษาปีที่ 2 178 202 380
มัธยมศึกษาปีที่ 3 180 207 387
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 541 596 1,137
มัธยมศึกษาปีที่ 1 136 157 293
มัธยมศึกษาปีที่ 2 129 173 302
มัธยมศึกษาปีที่ 3 141 157 298
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 406 487 893
รวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 947 1,083 2,030