ข้อมูลการติดต่อ

โรงเรียนสายปัญญารังสิต
ที่อยู่ 99 ถนนพหลโยธิน 87 ซอย 6 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130
หมายเลขโทรศัพท์ 02-536-3544 โทรสาร 02-536-3422

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน หน่วยงาน อาคาร 1 การติดต่ออื่น ๆ
102 ห้องประชุม (ห้องเกียรติยศ)
103 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
105 งานประชาสัมพันธ์
106 รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
107 ห้องเวรครูชาย
108 ห้องเวรนักการชาย
109 ห้องพักครูกลุ่มสาระฯ รู้คณิตศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายในหน่วยงาน อาคาร 2การติดต่ออื่น ๆ
100FAX ห้องธุรการ 
101ห้องธุรการ 
200หน้าห้อง ผอ. (งานสารบรรณ) 
201กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
202รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
203งานแผนงาน 
204งานวัดผล 
205รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
206ห้องควบคุมโสตทัศนศึกษา 
207ห้อง Resource Center 
208ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี 
209งานบุคคล 
หมายเลขโทรศัพท์ภายในหน่วยงาน อาคาร 3การติดต่ออื่น ๆ
300ห้องพักครูกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ (1) 
301ห้องพักครูกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ (2) 
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน หน่วยงาน อาคาร 4 การติดต่ออื่น ๆ
400 ห้องพยาบาล
401 ห้องสมุด
403 งานแนะแนว
404 ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
405 ห้องพักครูกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
406 ห้องพักครูกลุ่มสาระฯ รู้ภาษาไทย
หมายเลขโทรศัพท์ภายในหน่วยงาน อาคาร 5การติดต่ออื่น ๆ
601ห้องพักครูกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ (1) 
602ห้องนาฏศิลป์ กลุ่มสาระฯ ศิลปะ / ห้องพักครู 
603ห้องพักครูกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ (จีน-ญี่ปุ่น) 
604ห้องพักครูกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ (2) 
605ห้องศูนย์ภาษาจีน 
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน หน่วยงาน อาคารฝึกงาน 1 การติดต่ออื่น ๆ
500 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
501 ห้องพักครูกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
502 ห้องศูนย์สุขศึกษา
511 ห้องรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ภายในหน่วยงาน อาคารฝึกงาน 2การติดต่ออื่น ๆ
503ห้องศูนย์การเรียนรู้งานไม้ 
504ห้องศูนย์การเรียนรู้งานช่าง 
หมายเลขโทรศัพท์ภายในหน่วยงาน อาคารประกอบการติดต่ออื่น ๆ
505ห้องปฏิบัติการคหกรรม (งานอาหาร) 
506ห้องปฏิบัติการคหกรรม (งานผ้า) 
507ห้องศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระฯ ศิลปะ (ศิลปะ) 
508ห้องศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระฯ ศิลปะ (ดนตรี) 
509หอประชุมโรงเรียน 
510ป้อม รปภ. 
132ร้านสะดวกซื้อ 

แผนที่โรงเรียนสายปัญญารังสิต


แผนผังโรงเรียนสายปัญญารังสิต