ประกาศโรงเรียนสายปัญญารังสิต
เรื่อง นโยบายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล
ประจำปีการศึกษา 2566