หมวดหมู่: กลุ่มบริหารทั่วไป

ฉบับที่ 45 ปีการศึกษา 2565 อบจ.ปทุมธานี สนับสนุนฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส Covid-19 สร้างความมั่นใจ ตามมาตรการเปิดเรียน On site ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด 19 ในสถานศึกษา

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 256…

ฉบับที่ 33 ปีการศึกษา 2565 ศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC QA)

วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2565…

ฉบับที่ 27 ปีการศึกษา 2565 นิเทศ กำกับ ติดตาม ช่วยเหลือดูแล และสร้างขวัญกำลังใจ ตามนโยบายเร่งด่วน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Quick Policy) ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. …

ฉบับที่ 17 ปีการศึกษา 2565 การตรวจสุขภาพ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 9 และวันศุกร์ที…