หมวดหมู่: กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ฉบับที่ 27 ปีการศึกษา 2565 นิเทศ กำกับ ติดตาม ช่วยเหลือดูแล และสร้างขวัญกำลังใจ ตามนโยบายเร่งด่วน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Quick Policy) ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. …

ฉบับที่ 24 ปีการศึกษา 2565 กิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึ…

ฉบับที่ 23 ปีการศึกษา 2565กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

งานส่งเสริมประชาธิปไตย กลุ่มบร…

ฉบับที่ 11 ปีการศึกษา 2565 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ …