หมวดหมู่: งานแนะแนว

ฉบับที่ 88 ปีการศึกษา 2565 นิทรรศการงานอาชีพ Career Festival 2022 ตอนที่ 2 “เปิดโลกกว้าง..สู่เส้นทางอาชีพในฝัน” ปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. …

เชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อ “Cyber bullying for teens การกลั่นแกล้งในโลกไซเบอร์ สำหรับวัยรุ่น”

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ม…