เดือน: มีนาคม 2022

ฉบับที่ 99 ปีการศึกษา 2564 รายงานตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2…

ฉบับที่ 98 ปีการศึกษา 2564 การประเมินผลสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2565 น…

ฉบับที่ 97 ปีการศึกษา 2564 รายงานตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2565 โ…

ฉบับที่ 95 ปีการศึกษา 2564 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ผลคะแนนสูงสุด ในการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ ทุกรายวิชา

โรงเรียนสายปัญญารังสิต ขอแสดงค…

ฉบับที่ 94 ปีการศึกษา 2564 สอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนปกติ

วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.25…

ฉบับที่ 92 ปีการศึกษา 2564 สอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนปกติ

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2565…

ฉบับที่ 91 ปีการศึกษา 2564 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ผลคะแนนสูงสุด ในการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ ทุกรายวิชา

โรงเรียนสายปัญญารังสิต ขอแสดงค…