กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนสายปัญญารังสิต ได้นำคณะผู้กำกับลูกเสือและเนตรนารีทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดหงษ์ปทุมาวาส เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2564 และได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภายในบริเวณโรงเรียนสายปัญญารังสิต และพัฒนาชุมชนเคหะสินสมุทร เมื่อวันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ.2565 โดยกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการจิตอาสาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน

Total Page Visits: 697 - Today Page Visits: 2