📣 รางวัลผู้มีอุปการคุณต่องานห้องสมุด
1. รองผู้อำนวยการ ปาณิสรา สิงหพงษ์
2. คุณครูเสาวณีย์ เพียซ้าย
3. คุณครูเทียนชัย นาคแผ่น
4. คุณครูไวกูณฐ์ มาลัย
5. คุณครูจิรพันธ์ ชุติยารัตน์
6. คุณครูธันยพร เทพวงศ์
7. คุณครูศราณุพงษ์ วิจิตเกตุธีรชัย
 
📣 รางวัลครูยอดนักอ่าน
1. คุณครูวัชรีภรณ์ กลมกล่อม
2. คุณครูภัทรวรรธน์ ปิจจวงค์
3. คุณครูเด่นตา ทัพพิจิตร
4. คุณครูนันทรัตน์ อ่วมสอาด
5. คุณครูวัชรกรรณ ธรรมกูล
6. คุณครูสันติสุข ฐาโอษฐ์
 
📣 รางวัลนักเรียนยอดนักอ่าน ระดับชั้น ม.ต้น
1. เด็กชายชัชพิมุข อินถา
2. เด็กหญิงธัญญาภรณ์ ดวงแข
3. เด็กชายคุณาสิน บุญชุ่ม
4. เด็กหญิงจิณณพัต ตติยะเมศฐ์
5. เด็กชายสรวิศ จันทรานุสรณ์
 
📣 รางวัลนักเรียนยอดนักอ่าน ระดับชั้น ม.ปลาย
1. นางสาวปริญยากรณ์ ภัณชิลา
2. นางสาวศิร์กานต์ สกลาภรณ์
3. นายเอกภพ วิกิจไพศาล
4. นางสาวพรรพษา ฮวดศรี
5. นายศุภกร ไกรไทยศรี
 
📣 ดูภาพเพิ่มเติม :
Total Page Visits: 409 - Today Page Visits: 1